Lov om barn og foreldre

Lov om barn og foreldre (barnelova) – Lovdata

Barnelova er en lov om barn og foreldre, blant annet om hvem som regnes som foreldrene til et barn. Viktige endringer i barnelova ble vedtatt i 1990-årene.

Barneloven – regjeringen.no

6. apr. 2017 — Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om …

Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene.

Barnets beste og barnets med- og selvbestemmelsesrett

Barnets beste og barnets med- og selvbestemmelsesrett – regjeringen.no

5. jan. 2023 — Lovens utgangspunkt er at foreldrene har full avtalefrihet om hvordan de vil ordne foreldreansvaret, hvor barnet skal bo og samværsretten.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn. Før foreldre eller andre treffer avgjørelse om personlige forhold for barnet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt.

Lov om barn og foreldre | Jussens Venner – Idunn

I artikkelen foretas en kort gjennomgang av reglene om foreldreskap og de ulike måtene man i rettslig forstand kan bli mor og far til et barn på.

Barneloven § 61 med lovkommentar – Advokathjelp i …

I foreldretvister der barnet risikerer å bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare, er det spesielt viktig at …

Dokument nr. 8:44 (1998-1999) – stortinget.no

Dokument nr. 8:44 (1998-1999) – stortinget.no

Dagens lovgivning (Lov om barn og foreldre), har et sterkt skille mellom rettighetene til foreldrene der hvor den ene av dem er tilkjent foreldreretten. Loven …

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Om samværsrett – Jusinfo.no

Med samværsrett menes den rett både barnet og den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos har til å … Om lov om barn og foreldre (barneloven s.

Med samværsrett menes den rett både barnet og den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos har til å tilbringe en nærmere avgrenset tid med hverandre. Det

Barneloven: Hvilke lover og regler gjelder? – Codex Advokat

Codex Advokat | Barneloven: Hvilke lover og regler gjelder?

Barneloven eller lov om barn og foreldre, gjelder for barn og unge under 18 år. Den regulerer foreldrenes plikter overfor barna, og inneholder blant annet …

Barneloven regulerer foreldres plikter og rettigheter overfor barna. Hvilke regler gjelder for de ulike områdene i loven? Snakk med oss! ✔ 20 års erfaring

Rettigheter og plikter ved samlivsbrudd | Statsforvalteren.no

27. jan. 2023 — Barneloven er en lov om barn og foreldre. … blant annet foreldrenes plikter overfor barna – og barnas rettigheter overfor foreldrene.

Barneloven – Statsforvalteren

§ 4-4 Samtykke på vegne av barn – Helsedirektoratet

Hovedregelen er at begge foreldre skal samtykke til helsehjelp til barn under 16 år såfremt foreldrene har del i … I lov 20. juni 2014 nr.

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Keywords: lov om barn og foreldre